ENERJİ ENFLASYONUNUN KARBONDİOKSİT EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Özet

Enerji enflasyonu enerji mal ve hizmetlerinin fiyatlar genel seviyesinin artması olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak daha yüksek enerji fiyatları gelir etkisi ile birlikte enerji yoğun sektörlerde tüketim harcamalarını artırabilmektedir. Tüketim harcamaları ile birlikte artan üretim ise enerji kullanımı ve CO2 (karbondioksit) emisyonlarını arttırabilmektedir. Bu ilişkiden hareketle çalışmanın amacı G7 ülkelerindeki enerji enflasyonunun CO2 emisyonları üzerindeki etkisini incelemek ve Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliğini G7 ülkeleri için sınamaktır. Bu amaç kapsamında 1990-2019 dönemini kapsayan karbondioksit emisyonu (CO2), enerji enflasyonu (ENF) ve kişi başına düşen milli gelir (GSYH) değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemek için Westerlund eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Ayrıca, FMOLS ve DOLS tahmincileri ile uzun dönem katsayı tahmini yapılmıştır. Çalışmanın temel bulgularına göre analize dahil edilen bütün ülkelerde Çevresel Kuznets Eğrisi geçerli bulunmuştur. Enerji enflasyonunun ise pek çok G7 ülkesinde ve panelin genelinde çevre kirliliğini artırdığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Enerji enflasyonu, Karbondioksit emisyonu

Kaynak

1. Uluslararası Enerji Kongresi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye