ARAP DİLİNDE DÜZENSİZ ÇOĞULLAR VE BUNLARIN KUR'ÂN'DAKİ KULLANIMLARI

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Turkish Studies (Elektronik)

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Arap dilinin önemli konularından biri olan düzensiz çoğullar ve bu çoğulların Kur'ân'daki kullanımları ele alınmıştır. Konuya geçmeden önce çalışmanın giriş kısmında Arap gramerine dair kuralları ilk vazeden kişi hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca Arap gramerine gereksinim görülmesinin arka planında yatan nedenler irdelenmiştir. Buna ilaveten Arap gramerinin ilk numunelerini ortaya çıkaran dilciler özetle zikredilmiş ve bu ilmin tarihi serüvenine kısaca değinilmiştir. Bunun akabinde çoğulların diğer kısmı olan düzenli eril ve düzenli dişil çoğullara da kısaca temas edilmiş ve düzenli eril çoğullara benzediği için onlara eklenen ve onların i‘râbını alan sözcükler hakkında da bilgi verilmiştir. Daha sonra çalışmamızın asıl konusunu oluşturan düzensiz çoğulların kısımlarına yer verilmiştir. Düzensiz azlık çoğulu ve düzensiz çokluk çoğulu ayrı başlıklar altında dilcilerin görüşleri muvacehesinde incelenmiştir. Söz konusu inceleme neticesinde düzensiz çoğulların bu iki kısmı detaylandırılmış ve istatistiki verileri ortaya çıkarılmıştır. Bu veriler ışığında düzensiz azlık ve çokluk çoğullarının yaygın kullanımları dikkate alınarak bunların kısımları ortaya konulmuş ve bu çoğulların i‘râbı hakkında bilgi verilmiştir. Bundan sonra düzensiz çoğulların hangi kalıplarının Kur’ân’da yer aldığı tespit edilmeye çalışılmış ve Kur’ân’da yer almış çoğul kalıplarının her biri için ayetlerden örnekler getirilmiştir. Düzensiz çoğullar ve bu çoğulların Kur'ân'daki kullanımlarıyla ilgili varılan sonuçlara çalışmamızın sonuç kısmında yer verilerek çalışma son bulmuştur.
In this study, the irregular plurals as one of the important subjects in The Arabic Language and their use in The Quran were considered. Before the subject was given, it was informed about the person who firstly preached the rules of The Arabic grammar on the first section of study. Moreover, the reasons on the background that The Arabic grammar was required for it were reviewed. Furthermore, the linguists who revealed the first samples of The Arabic grammar were briefly mentioned and the history of this science was given in brief. Then, the regular masculine and feminine plurals which are the other part of plurals were briefly mentioned and the information about words which are added and take their understanding were given because they are similar to the regular masculine plurals. Then, the sections of irregular plurals which are the main subject of our study were included. The irregular littleness plurals and irregular plurality plurals were reviewed under the separate titles in the frameworks of linguists’ views. As a result of the aforementioned review, two parts of the irregular plurals were detailed and the statistical data was revealed. In consideration of the data, the parts of irregular littleness and plurality plurals were reveals as their common usage was considered and the information was given about these plurals’ understanding. Then, it was tried to be determined about which forms of the irregular plurals are available in The Quran, and the samples from the verses were provided for each of the plural forms in The Quran. The study was ended as the results related to the irregular plurals and their usage in The Quran were added in the conclusion of our study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Arap dili, düzenli ve düzensiz çoğullar, Kur’ân, Arabic Language, regular plurals irregular plurals, Qur’an.

Kaynak

Turkish Studies (Elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

28

Künye

TEKİN A (2018). ARAP DİLİNDE DÜZENSİZ ÇOĞULLAR VE BUNLARIN KUR'ÂN'DAKİ KULLANIMLARI. Turkish Studies (Elektronik), 13(28), 953 - 974. Doi: 10.7827/TurkishStudies.14391