Lisanslı basketbol oynayan kadın ve erkek BESYO öğrencilerinin egzersiz bağımlılığı düzeylerinin akademik başarıya etkisinin karşılaştırılması (Dicle Üniversitesi BESYO örneği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Gerçekleştirilen araştırmanın amacı Dicle Üniversitesi'nde Besyo'da öğrenim gören ve lisanslı bir şekilde basketbol oynayan öğrencilerin egzersiz bağımlılığı düzeylerinin incelenmesi ve egzersiz bağımlılığının akademik başarı üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Yapılan çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline yönelik gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Dicle Üniversitesi BESYO bölümünde öğrenim gören ve lisanslı olarak basketbol oynayan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 63 öğrenci oluşturmaktadır. Kişisel bilgi formu ve egzersiz bağımlılığı ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizi SPSS 25,0 programında gerçekleştirilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiş olup non-parametrik testlerden Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda erkek öğrencilerin egzersiz bağımlılığı düzeyleri üzerinde GNO/akademik başarı değişkeninin bir etkisi olmadığı, ancak kadın öğrencilerin egzersiz bağımlılığı düzeyleri üzerinde GNO/akademik başarı değişkeninin etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
The aim of the study was to examine the exercise addiction levels of students studying at Besyo at Dicle University and playing licensed basketball and to investigate the effect of exercise addiction on academic achievement. The study was carried out for the screening model, which is one of the quantitative research methods. The population of the research consists of students studying at Dicle University BESYO and playing basketball under license. The sample of the study consists of 63 students determined by the random sampling method. Personal information form and exercise addiction scale were used as data collection tools. The analysis of the data obtained within the scope of the research was carried out in the SPSS 25.0 program. It was determined that the data did not show normal distribution, and Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis test, which are non-parametric tests, were applied. As a result of the study, it was concluded that the GPA/academic achievement variable did not have an effect on the exercise addiction levels of male students, but the GPA/academic achievement variable had an effect on the exercise addiction levels of female students.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Egzersiz Bağımlılığı, Fiziksel Aktivite, Üniversite Öğrencileri, Exercise Addiction, Physical Activity, University Students, Spor, Sports, Basketbol, Basketball, Basketbolcular, Basketball players, Bağımlılık, Dependency, Diyarbakır, Diyarbakır, Egzersiz, Exercise, Egzersiz bağımlılığı, Exercise addiction, Spor, Sports, Sporcular, Sportsmen, Üniversite öğrencileri, University students

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye