Lisanslı basketbol oynayan kadın ve erkek BESYO öğrencilerinin egzersiz bağımlılığı düzeylerinin akademik başarıya etkisinin karşılaştırılması (Dicle Üniversitesi BESYO örneği)

dc.contributor.advisorEsmer, Ozan
dc.contributor.authorTabier, Mustafa Hakan
dc.date.accessioned2023-09-02T12:02:49Z
dc.date.available2023-09-02T12:02:49Z
dc.date.issued2021
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractGerçekleştirilen araştırmanın amacı Dicle Üniversitesi'nde Besyo'da öğrenim gören ve lisanslı bir şekilde basketbol oynayan öğrencilerin egzersiz bağımlılığı düzeylerinin incelenmesi ve egzersiz bağımlılığının akademik başarı üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Yapılan çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline yönelik gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Dicle Üniversitesi BESYO bölümünde öğrenim gören ve lisanslı olarak basketbol oynayan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 63 öğrenci oluşturmaktadır. Kişisel bilgi formu ve egzersiz bağımlılığı ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizi SPSS 25,0 programında gerçekleştirilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiş olup non-parametrik testlerden Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda erkek öğrencilerin egzersiz bağımlılığı düzeyleri üzerinde GNO/akademik başarı değişkeninin bir etkisi olmadığı, ancak kadın öğrencilerin egzersiz bağımlılığı düzeyleri üzerinde GNO/akademik başarı değişkeninin etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study was to examine the exercise addiction levels of students studying at Besyo at Dicle University and playing licensed basketball and to investigate the effect of exercise addiction on academic achievement. The study was carried out for the screening model, which is one of the quantitative research methods. The population of the research consists of students studying at Dicle University BESYO and playing basketball under license. The sample of the study consists of 63 students determined by the random sampling method. Personal information form and exercise addiction scale were used as data collection tools. The analysis of the data obtained within the scope of the research was carried out in the SPSS 25.0 program. It was determined that the data did not show normal distribution, and Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis test, which are non-parametric tests, were applied. As a result of the study, it was concluded that the GPA/academic achievement variable did not have an effect on the exercise addiction levels of male students, but the GPA/academic achievement variable had an effect on the exercise addiction levels of female students.en_US
dc.identifier.endpage60en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg3dcB99iefQKs32wSqoUEtnSN5VdWsMTxGkuUIah-sMv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3602
dc.identifier.yoktezid702208en_US
dc.institutionauthorTabier, Mustafa Hakan
dc.language.isotren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEgzersiz Bağımlılığıen_US
dc.subjectFiziksel Aktiviteen_US
dc.subjectÜniversite Öğrencilerien_US
dc.subjectExercise Addictionen_US
dc.subjectPhysical Activityen_US
dc.subjectUniversity Studentsen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectSportsen_US
dc.subjectBasketbolen_US
dc.subjectBasketballen_US
dc.subjectBasketbolcularen_US
dc.subjectBasketball playersen_US
dc.subjectBağımlılıken_US
dc.subjectDependencyen_US
dc.subjectDiyarbakıren_US
dc.subjectDiyarbakıren_US
dc.subjectEgzersizen_US
dc.subjectExerciseen_US
dc.subjectEgzersiz bağımlılığıen_US
dc.subjectExercise addictionen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectSportsen_US
dc.subjectSporcularen_US
dc.subjectSportsmenen_US
dc.subjectÜniversite öğrencilerien_US
dc.subjectUniversity studentsen_US
dc.titleLisanslı basketbol oynayan kadın ve erkek BESYO öğrencilerinin egzersiz bağımlılığı düzeylerinin akademik başarıya etkisinin karşılaştırılması (Dicle Üniversitesi BESYO örneği)en_US
dc.title.alternativeComparison of the effects of exercise addiction levels of female and male besyo students playing basketball on academic achievement (Dicle University BESYO example)en_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
702208.pdf
Boyut:
819.04 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text