MİMARİ BİR SİNKRETİZM ÖRNEĞİ: DR. ZEYNEL ABİDİN ERDEM CAMİSİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Farabi yayınevi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mardin Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde yer alan caminin yapımına Prof. Dr. AhmetAğırakça’nın rektörlüğü ve cami yaptırma derneği başkanlığı döneminde başlanmış ve 2020yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır. Caminin yaptıranı Mardinli hayırsever iş adamı Dr . Zeynel Abidin Erdem’dir. Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın yoğun çabası ve girişimleri ileyerleşke alanındaki birçok eser ile birlikte hizmete alınmasını sağladığı cami, Mardin’ingeleneksel kent dokusunun ve güçlü tarihi geçmişinin derin izlerini taşımaktadır . Yüksekmimar Emrullah Yedikardeş tarafından projelendirilen camide, İslam medeniyetinin önemli temsilcilerinden Artuklu v e Osmanlı mimarisinin etkisi çok açık ve baskındır. Bu iki mimariüslûbun bir arada kullanılması hem şehrin köklü geçmişine atıfta bulunmakta hem de tarihimize duyulan derin özlem ve saygının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynısanat yapıtı üzerinde farklı anlayış, üslup ya da akımların sentezleşememiş nitelikte bir bütünolarak yer almaları durumu sinkretizm olarak (Söz en-Tanyeli, 2003: 216) adlandırılmaktadır.Bu bildiride ele alınan cami mimari ve tezyin açıdan incelenerek tanımlanacak, etkilendiğimimari kültür ortamları irdelenerek karşılaştırılacaktır. İncelenen unsurlar çizim ve görsellerle de desteklenecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dr. Zeynel Abidin Erdem Camisi, Mardin Artuklu Ü niversitesi, Artuklumimarisi, Sinkretizm

Kaynak

6. uluslararası mardin artuklu bilimsel araştırmalar kongresi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Altun, A. (1971). Mardin’de Türk Devri Mimarisi . İstanbul: Dizgi Baskı. Aslanapa, O. (2004). Osmanlı Devri Mîmarisi . İstanbul: İnkılâp Kitabevi. Chmelnizkij, S. (2007) . ‘‘Mimari’’. Hattstein, M. ve Delius, P.(ed.). İslam Sanatı ve Mimarisi (416- 425). İstanbul: Literatür Yayıncılık. Cipriani, B. (2001). Development of Construction Techniques in the Mamluk Domes of Cairo . Yayımlanmamış Doktora Tezi, Istituto Universitario di architettura di Venezia, Venedik. Erdal, Z. (2017). Mardin Ulu Cami Üzerine Yeni Görüşler. YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2, 433-447.Kadi, E. G. ve Bonnamy, A. (2007). Architecture For The Dead Cairo’s Medieval Necropolis . Egypt: American University in Cairo Press. Mazot, S. (2007). ‘‘Mimari’’. Hattstein, M. ve Delius, P.(ed.). İslam Sanatı ve Mimarisi (416- 425). İstanbul: Literatür Yayıncılık. Sözen , M. ve Tanyeli, U. (2003). Sanat Kavram ve Terimleri S özlüğü . İstanbul: Remzi Kitabevi.