DİNDARLIK İLE ÖZGECİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin dindarlık düzeyleri ile özgecilik düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmanın bir diğer amacı da öğrencilerin dindarlık ve özgecilik düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve fakülte değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir. Bu amaçla Dinsel yaşayış Ölçeği ile Özgecilik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma, kotalı ve seçkisiz örnekleme yöntemleri kullanılarak belirlenen 510 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin dindarlık düzeyleri ile özgecilik düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın bir diğer sonucu ise Cinsiyetin dindarlığın ibadet alt boyutunda ve özgeciliğin tüm alt boyutlarında anlamlı bir farklılığa yol açtığıdır. Sınıf ve fakülte değişkenleri de dindarlığın ve özgeciliğin bazı alt boyutlarında farklılaşmaya yol açtığıdır.
The purpose of this study is to determine whether there is a relationship between the religiosity levels of university students and altruism levels. Another aim of the study is to determine whether students' religiosity and altruism levels differ according to gender, class and faculty variables. For this purpose, the Religious Living Scale and the Altruism Scale were used. The research was carried out with 510 students determined by using quota and random sampling methods. As a result of the research, it has been determined that there is a positive and significant relationship between students' religiosity and altruism levels. Another result of the study is that gender causes a significant difference in the worship sub-dimension of religiosity and in all subdimensions of altruism. Class and faculty variables are also the difference in some subdimensions of religiosity and altruism.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Özgecilik, Altruism

Kaynak

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

1

Künye

AZ M,ACAR M. C (2020). DİNDARLIK İLE ÖZGECİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(1), 742 - 773.