Arap Şiirinde Ölüme Karşı Savunma -Kabirlere Yağmur Duası Ritüeli Örneğinde

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ölüm, insanoğlunu kadim asırlardan beri meşgul eden bir konu olup insan aklı reddetmeye çare bulamadığı bu olgu için açıklamalar araya durmuştur. insan için ondan daha tehlikeli bir şey yoktur. İnsan, mücadele edemediği bu olay karşısında güç yetirebildiği kadar hayata sarılır. Ölümü hatırlatan her şeyden ise uzaklaşmaya çalışır ve hayata tutunmak için her yolu dener. Bu çalışmada, her iki tarafı da ölüm ve hayata işaret eden düalizmi ele aldık. Bu düalizmin bir taraftı eski kalıntılarda (atlâl) ve kabirde kendini gösterirken bir taraftan buralar için yapılan yağmur duası ritüelinde canlılık, gelişme, iyilik ve ihsan gibi özelliklerde kendini göstermektedir. Şairlerin duası, sevdiklerinin kabrine yağmur yağmasını istemekle kalmamış bilakis kabirlere ve içinde yatanlara, yaşayanlara ve şehir halkına dua etmeye kadar gitmişlerdir. Tersi durumlarda yani öfke halinde ise tüm bu varlıklara yağmurun kesilmesi için beddua etmişlerdir. Bu çalışma, edebiyat kitaplarının ve şiir mecmualarınınkaydettiği şiirlerde kabirlere yapılan yağmur duası (istikyâ) ile ölüm olgusunu bilinçsizce reddetme hususu arasında irtibat kurmuştur.
Death is one of the issues that preoccupy human thought since ancient times. Nothing is more fearsome to a person than the idea of death. He tries to cling to life with all means he can, against an event that he cannot prevent and repel. Everyone tries to cling to life with all means he can, against an event that he cannot prevent and repel. He tried to create a counterpart to life in all that symbolized death. In this research, calling for life is identified by bilateral reference to death and life. On the one hand, this research deals with the bilateral dimension of life, which the death and life reflected in the scene of ruins and graves, and praying for the ruins and tombs. On the other hand, this paper evaluates the function of light of what watering means from the meanings of freshness, development, good and tender. This research links the image of the supplication to the tombs with irony, by rejecting my feelings of death in poetry, by deriving the many poetic attitudes recorded by poets and literary books by poets.
قضية املوت من القضااي اليت شغلت فكر اإلنسان منذ القدم، وراح العقل اإلنساين يبحث عن تفسري هلذه فها ريقا، فلير من شت ت ت ت ت توت و ر علو اإلنست ت ت ت ت تان من املوت، وهو او الظاهرة اليت ال يست ت ت ت ت تا ير قا ر د نظريا و فه، وساو ن ي الاشتبث ياياة لكل ما اطتا ا من الوطتا ل، ٍتد سد يط ال يستا ير منعو ولتد يدعو قا ااياة يف كل ما يرمز قا املوت، وقد رلتتده يف هذا البحث ينا ية يشتتري رفاها قا املوت وااياة، م تاجلو يف مشتتت د األ ال و ا قا ما القبور من ة، والدعات لأل ال والقبور يلست ت تقيا من ة ورًا نظر علو مل يقاصر للقبور يلسقيا عند فن ترمز قليو السقيا من معاين النضارة والنمات واخلري والع ات. عات الشعرات فاه قا الدعات للقبور و لحاهبا ولألسيات وللمدن، ويف رف مقالل الدعات عند السخط احملبة فحسب لل تعد يساباس الق ر علو ولئك مجيعا.وقد قام هذا البحث علو رلط الدعات للقبور يلستتتتقيا، لرفر ال شتتتتعور ف لظاهرة املوت يف الشعر، من وال االطادال مبوا لا اكاب األ ب وقصا د الشعرات.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hayat, Ölüm, İstikyâ, Atlâl, Savunma, Life, Death, Praying For The Rain, Ruins, Defence., الكلمات املفااسية: ااياة، املمات، السقيا، األ ال ، املدافعة

Kaynak

Artuklu Akademi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

2

Künye

ABDULLAH A (2019). Arap Şiirinde Ölüme Karşı Savunma -Kabirlere Yağmur Duası Ritüeli Örneğinde. Artuklu Akademi, 6(2), 329 - 348.