Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 96
 • Öğe
  A Netnography Approach On The Guided Pub Crawls Experiences Of Tourists: The Case Of Istanbul
  (2023) Yiğit, Serkan; Akgül, Onur
  The purpose of this research is to examine and understand the experiences of tourists who participate in a guided pub crawls experience in Istanbul. By analyzing tourist reviews, this study used a qualitative case study approach to user-generated content. The data obtained from TripAdvisor, which is the most prominent travel site for tourists, collected from tourist reviews (n:1845) between 18 September and 22 November 2022. The guided pub crawls experience findings are diverse and based on components of guide attributes, memorable experience, safety, satisfaction, recommendation, and revisit intention, value/price, socialization/meet people, and servicescape. Since there are no empirical studies on tourists' guided pub crawls experiences in the tourism literature, it is expected that this study will make a substantial contribution to the existing body of knowledge and fill the gap. Furthermore, from a management perspective, this research gives a thorough insight of the pub crawls experience in tourist destinations.
 • Öğe
  Toplum 5.0'ın Transformasyona Etkisi
  (Detay Yayıncılık, 2021) Gözgeç Mutlu, Havva; Yiğit, Serkan; Karakuş Bilgir, Fatma
  Kitabın bu bölümünde Toplum 5.0 kavramının ortaya çıkışı, ana felsefesi, aşamaları daha önceki dönemlerden farkları ve “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile ilişkisi gibi konular ele alınarak Toplum 5.0 teknolojilerinin in-san hayatındaki yeri irdelenmiştir. Özellikle robotik teknolojilerin turizm sektöründeki mevcut durumu ve yiyecek ve içecek sektörü içerisindeki gelişimi üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur. Son olarak insan ve robot iş birliği gerektiren bu felsefenin yiyecek içecek işletmelerindeki dönüşüme etkisi tartışılmış ve işletmelere öneriler sunulmuştur.
 • Öğe
  Aşçılık Kurs Deneyimi ve Bileşenleri
  (Paradigma Akademi, 2023) Yiğit, Serkan
  Aşçılık kursları, turizm deneyimi kapsamında önemli bir etkinlik olarak değerlendirilmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada; aşçılık kursu deneyimi ile ilgili yapılan akademik çalışmalar, sistematik literatür taraması kapsamında içerik analizi aracılığıyla analiz edilmiş ve aşçılık kursu deneyimini oluşturan bileşenler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ortaya çıkarılan bileşenler ana temalar ve bu ana temaları oluşturan kodlar, bulgular olarak sunulmuştur. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde aşçılık kurslarının genel özellikleri, daha önce yapılan çalışmalar ve aşçılık kursu bileşenleri üzerinde durulacaktır.
 • Öğe
  Technological Innovations in The Food and Beverage Industry
  (Duvar Yayınları, 2023) Yiğit, Serkan
  The food and beverage industry, owing to its organizational framework, is among the sectors that experience swift and profound impacts from alterations. The food and beverage business, characterized by its dynamic and progressive nature, has significant impacts from technology advancements. Technological advancements have had a significant impact on the structural and functional components of the food and beverage sector, particularly in recent years. The objective of this research is to assess the technological transformations that have occurred within the food and beverage industry, as well as to anticipate the forthcoming changes that this sector will endure. Within this particular context, a comprehensive overview was provided regarding the advancements and prospective trajectory of the sector. Furthermore, the conclusion included critical assessments pertaining to the technical prospects of the food and beverage industry.
 • Öğe
  Dünya'da ve Türkiye’de Çay ve Kültürü
  (Duvar Yayınları, 2023) Yiğit, Serkan
  Bu çalışmada dünyada tüketimi son derece yüksek olan ve kendine özgü bir kültüre sahip olan çay ve çay kültürleri hakkında bilgiler verilerek değerlendirmede bulunulmuştur. Çay, dünyanın her yerinde karşılığı olan bir içecektir. Kökenleri Asya’ya özellikle Çin’e dayanmaktadır. Kimi kaynaklar çayın geçmişinin M. Ö 5000 yıllara, kimi kaynaklar ise M. Ö. 2737 yılına dayandırmaktadır. Çayın dünya çapında yaygınlaşmasında etkili olan bir diğer ülke Japonya olmuştur. Çay, 8. Yüzyılda Japon rahipler çayı ülkelerine götürmüşlerdir. Japonya’ya gelen çay, Japon halkı tarafından sevilmiş ve sıklıkla tüketile bir içecek haline gelmiştir. Çay, zaman içerisinde ticari bir unsur haline gelmiş ve diğer ülkeler ile yapılan ticaretlerde kullanılmaya başlanmıştır. Çayın Japonya’dan sonraki durağı Hindistan ve İran olmuştur. Çayın Avrupa kıtasına gelmesi ise ancak 16. Yüzyılda olmuştur. Türkiye’nin çay ile gerçek anlamda tanışması Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçekleşmiştir. 1787 yılında Japonya’dan getirilen çay tohumlarının Bursa civarına ekilmiştir. Ancak Bursa’nın sahip olduğu iklim şartlarının çay yetiştiriciliğine uygun olmaması nedeniyle bu girişim başarısız bir şekilde sonuçlanmıştır. Bu başarısız denemeden sonra uzunca bir ara çay ile ilgili herhangi bir girişim gerçekleşmemiştir. Ancak 1917 yılında, okul müdür vekili olan ve aynı zamanda botanikçi olan Ali Rıza Erten’in büyük gayretleri sonucunda Rize’de çay yetiştirilmesi için meclisten onay alınmıştır. Bu sayede çayın Türkiye coğrafyasında ikinci serüveninin temelleri atılmıştır. Bu süreçten sonda çay Türkiye için vazgeçilmez bir içecek olmuş ve gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir. Çay, zaman içerisinde Türk toplumu içinde yer edinmiş kendine özgü ritüeller ve gelenekler oluşturmuştur.
 • Öğe
  Gastronomik Tatmin ve Hatırda Kalıcı Gastronomi Deneyimi
  (Detay Yayıncılık, 2023) Yiğit, Serkan; Şahin Perçin, Nilüfer
  Bu çalışmada; gastronomik tatmin, hatırda kalıcı gastronomi deneyimi, destinasyon tatmini ve davranışsal niyet arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Varsayılan bu ilişkide destinasyon tatminin; i) gastronomik tatmin ile davranışsal niyet, ii) hatırda kalıcı gastronomi deneyimi ile davranışsal niyet arasındaki ilişkide aracı rolü olup olmadığı incelenecektir. Gerçekleştirilen literatür taraması kapsamında; ulusal ve uluslararası literatürde bu dört değişkeni aynı anda ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bağ-lamda çalışma sonucunda elde edilen bulgular, orijinal olarak değerlendirile-bilmektedir ve literatüre katkı sağlaması ümit edilmektedir.
 • Öğe
  Mardin’de Yer Alan Yöresel Restoranlara İlişkin Yapılan E-Şikayetlerin Değerlendirilmesi
  (2023) Yiğit, Serkan
  Bu çalışmanın amacı; Mardin’de yer alan yöresel restoranlar hakkında yapılan şikayet içerikli yorumları incelemek, sınıflandırmak ve şikayetlerle ilgili işletmelere öneriler sunmaktır. Bu kapsamda veriler TripAdvisor üzerinden 10-15 Mayıs 2023 tarihleri arasından toplanmıştır. Bu kapsamda TripAdvisor’da yöresel restoranlar kategorisinde yer 11 restoran hakkında yapılan 502 şikayet içerikli yorum incelenmiştir. Sınıflandırma işlemi nitel veri analizi programı ile kodlama yapılarak yapılmıştır. Yapılan kodlama işlemi sonucunda 6 ana tema ve 14 alt tema elde edilmiştir. Ana temalar; yiyecek ve içeceklerle ilgili şikayetler, fiyatla ilgili şikayetler, personelle ilgili şikayetler, hizmet alanı ile ilgili şikayetler, servisle ilgili şikayetler, menü ile ilgili şikayetler şeklindedir. Çalışmanın sonuç kısmında ise; şikayet içerikli yorumların yoğunlaştığı konular üzerinde değerlendirmeler yapılarak, öneriler geliştirilmiştir.
 • Öğe
  The Evaluation of Food Allergy Knowledge and Attitudes of Hotel Service and Kitchen Staff in İzmir
  (2021) Bucak, Turgay; Yiğit, Serkan
  The aim of this study is to determine the knowledge and attitudes of service and kitchen staff about food allergy working in hotels in Izmir. In this context, data were collected through a questionnaire from 808 service and kitchen staff who is working in 4 and 5 star hotels in İzmir. Within the scope of the study, the service and kitchen staff were compared according to their knowledge and attitudes about food allergies. As a result of the comparison, it was determined that the kitchen staff had more knowledge about food allergies than the service staff. The majority of the participants were able to distinguish the main food allergens, but this rate decreased when the participants knew the difference between food allergy and food intolerance. In particular, it was revealed within the scope of the research that the participants had a lot of wrong information about dealing with customers who showed a food allergy reaction. The result show that service and kitchen staff need a comprehensive food allergy training.
 • Öğe
  Türkiye’de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Müfredatları Ne Kadar Sürdürülebilir?
  (2023) Yiğit, Serkan
  Bu çalışmada Türkiye’de çeşitli fakülte bünyesinde yer alan gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinin müfredatları sürdürülebilirlik kavramı kapsamında incelenmesi ve kavram ile ilişkili olan dersler hakkında durum tespiti yapılması amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş olup veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda 72 fakültede yer alan gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinin müfredatları incelenmiştir. Analiz sonucunda 47 bölümde sürdürülebilirlik kavramı ile ilişkili en az bir ders yer alırken, 23 bölümde ise sürdürülebilirlik kavramı ile ilişkili ders tespit edilememiştir. Ayrıca iki gastronomi ve mutfak sanatları bölüm müfredatına ise erişim sağlanamamıştır. Bölüm müfredatlarında 80 adet dersin sürdürülebilirlik kavramı ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen dersler, bölüm müfredatlarında çoğunlukla beşinci yarıyılda yer almaktadır. İçerik analizine tabi tutulan dersler kategorilere ayrılmış ve dersler “sürdürülebilir gastronomi” kategorisinde yoğunlaşmıştır. Elde edilen bulgular ışığında konuya yönelik öneriler geliştirilerek, turizm sektörü ve gelecek için önemli bir konu olan sürdürülebilirlik kavramına ilişkin farkındalığın artırılması amaçlanmıştır.
 • Öğe
  Yapay Zekâ Gastronomi Eğitimine Katkı Sunabilir Mi? ChatGPT Örneği
  (2023) Yiğit, Serkan
  Bu çalışma, yapay zeka uygulamalarından biri olan ChatGPT örnek olay kapsamında ele alarak ChatGPT’nin gastronomi eğitiminde nasıl kullanılabileceğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemi benimsenerek kurgulanmış ve veriler, görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma kapsamında kurgulanan araştırma soruları ChatGPT’ye sorulmuştur. ChatGPT, genel anlamda yapay zekanın gastronomi eğitimine nasıl katkı sağlayabileceği sorusuna “tarif oluşturma, lezzet eşleştirmesi ve deneyimleri, beslenme özelleştirme, sanal pişirme asistanları, yiyecek ve lezzet analizi, veri odaklı bilgiler ve sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik” cevabını vermiştir. İkinci araştırma sorusu olan ChatGPT gastronomi eğitimine ne gibi katkılar sunabilir sorusuna ChatGPT “soru-cevap ve bilgi sağlama, tarif önerileri ve varyasyonlar, yaratıcı yemek fikirleri, gastronomi bilgisi ve terminolojisi, yiyecek ve lezzet eşleştirmeleri, kültürel ve tarihsel bilgiler, menü planlama ve dengeleme, gastronomi tartışmaları ve trendler ve sunum teknikleri” şeklinde cevap vermiştir. Sonuç olarak ChatGPT mevcut durumu ve ilerleyen dönemlerdeki gelişme potansiyeli dikkate alındığında, farklı görüş ve öneri almak isteyen araştırmacılar ve öğrenciler için gastronomi eğitimini destekleyici bir kaynak olabilir sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın ChatGPT’nin gastronomi eğitiminde nasıl kullanılabileceği konusunda literatüre katkı sağlaması ümit edilmektedir.
 • Öğe
  Gastronomic Experience
  (2023) Yalçın, Yavuz; Yılmaz, Emircan
  Today, the phenomenon of food has transformed from the satisfaction of a physiological need into a hedonic experience. Gastronomy has an important role in this transformation. Gastronomy is an interdisciplinary phenomenon and many academic disciplines address this phenomenon from different perspectives (Seyitoğlu & Çalışkan, 2018:524). Tourism is one of these fields. The fact that gastronomy offers touristic experience, supports local development and sustainable tourism, and provides tourists with more permanent and unforgettable experiences can be explained as the main issues examined between gastronomy and tourism (Nebioğlu, 2016:7). In this context, the concept of experience has a critical importance for the tourism sector. Tourists see gastronomic experience as an important part of their travel motivation and enrich their travel experience by having a gastronomic experience during their travels (Agyeiwaah et al., 2019:295). Food and beverage activities are an important element that reflects the natural resources and cultural heritage of a society as well as a basic lifelong human need. In this context, gastronomy tourism can be explained as a type of tourism that creates travel motivation towards a particular destination to experience a new local food and beverage experience and is effective in determining travel behaviors. In addition, gastronomy tourism is a concept that refers to the movement of tourists who visit food and beverage producers, food festivals, restaurants and special gastronomic venues to try a certain type of food or witness the production process of a dish (Hall & Sharples, 2003:10). Thanks to gastronomy tourism, tourists can both get to know the culture, history, geography and people of the region and have a gastronomic experience. Gastronomic experience basically includes food experiences. In terms of gastronomy tourism, it can be defined as the sensory, emotional, cognitive, behavioral and relational reactions that tourists experience as a result of the activities carried out. This experience is related to how tourists perceive, evaluate, feel and remember food and beverages. Gastronomic experience is a complex and dynamic process that is influenced by various components such as the characteristics of the food and the aesthetics of its presentation, the characteristics of the individual, the atmosphere of the environment and the social environment. These components not only constitute the whole gastronomic experience but also interact with each other. It is important to understand each component to enhance the quality and satisfaction of the gastronomic experience. Explaining the components of the gastronomic experience will be beneficial for both the producers and consumers of the experience. The aim of this study is to investigate the relationship between tourism and gastronomy and to examine the gastronomic experience conceptually. In line with the purpose of the study, a literature review was conducted and theoretical and empirical studies on tourism, gastronomy, gastronomic experience and the components of gastronomic experience were reviewed. In this context, the study first examined the relationship between tourism and gastronomy. Then, the concept of gastronomic experience is explained and the components that make up the gastronomic experience are evaluated in line with the purpose of the study.
 • Öğe
  Turizm Mezunlarının Yiyecek ve İçecek Sektöründe Kariyerlerine Devam Etmeme Nedenleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
  (2023) Yiğit, Serkan
  Bu çalışma, Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde turizm programlarından mezun olup ve kariyerine yiyecek ve içecek sektöründe başladıktan daha sonra sektörden ayrılan çalışanların, bu kararı almasında etkili olan faktörleri belirleme amacındadır. Çalışma kapsamında 29 katılımcı ile 20 Mayıs-02 Temmuz 2023 tarihleri arasında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmaya katılan katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda katılımcıların, yiyecek ve içecek sektöründe kariyerlerine devam etmemelerine neden olan yedi tema ortaya çıkartılmıştır. Bu temalar; uzun ve ağır çalışma koşulları, aile ve sosyal hayattan kopukluk, mesleğin sosyal statüsü ve maaş yetersizliği, kuşak çatışması ve alaylılar, kariyer gelişiminin kısıtlı olması, yasal düzenleme eksikliği ve kurumsallaşamayan işletmeler şeklindedir. Çalışmanın sonuç kısmında ise elde edilen bulgular kapsamında değerlendirmeler yapılmış ve öneriler geliştirilmiştir.
 • Öğe
  Otantizm ve Hatırlanabilir Yemek Deneyimi İlişkisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma
  (2022) Akbulut, Ekin; Yalçın, Yavuz
  Günümüzde turistler, seyahatlerinde gastronomi deneyimini önemli bir motivasyon kaynağı olarak görmektedir. Gastronomik deneyimler seyahati eşsiz bir deneyime dönüştürmede önemli bir faktördür. Günlük rutinin dışına çıkarak turistler seyahat ettikleri destinasyonun gastronomik kültürü ve kimliğiyle etkileşimde olmaktadır. Seyahat sırasında yaşanan eşsiz deneyimler turistin zihninde hatıralar olarak yer etmekte ve daha sonrasında hatırlanabilmektedir. Bu noktada otantizm kavramı önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü otantizm seyahat ve yemek deneyimini zenginleştirmede ve eşsiz duygular yaratmada önemli bir faktör olarak görülmektedir. Seyahatlerde yaşanan yemek deneyiminin eşsizliği destinasyonun otantik yapısını yansıttığından dolayı unutulmaz deneyimler olarak algılanmaktadır. Otantik deneyimler yaşanan deneyimin hatırlanmasında önemli bir etken olabilmektedir. Bu çalışmada, gastronomi literatürü çerçevesinde otantizm ve hatırlanabilirlik kavramlarını açıklamak ve yaşanılan yemek deneyimindeki otantizm ile hatırlanabilir yemek deneyimi arasındaki ilişkiyi anlatan kavramsal bir model önermek amaçlanmaktadır. Konu ile ilgili literatürde yer alan çalışmaların bulguları ışığında otantizm ve hatırlanabilir yemek deneyimi arasında ilişki olabileceği anlaşılmaktadır. Otantizm; yiyecek, kişi ve atmosfer bileşenlerinden oluşmaktadır. Hatırlanabilir yemek deneyimi; kişi, yiyecek, atmosfer, yer ve sosyal çevre bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu kavramsal modelin faktörlerinin etkileşimi sonucu davranışsal niyet, memnuniyet ve seyahat kararı çıktıları doğabilmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın önerdiği kavramsal model, otantizm ve hatırlanabilir yemek deneyiminin ilişkisini, faktörlerini ve çıktılarını içermektedir.
 • Öğe
  Kapadokya Bölgesinin Bağ Turizmi Potansiyelinin SWOT Analiziyle Değerlendirilmesi
  (01.08.2023) Yiğit, Serkan
  Bağcılık, Türkiye’de tarım sektörü için önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu durumun oluşmasında, bağcılığın Anadolu coğrafyasındaki tarihsel köklü geçmişi ve Anadolu topraklarının ekolojik anlamda bağcılığa elverişli koşullara sahip olması büyük rol oynamaktadır. Türkiye’nin hemen her yöresinde çeşitli türdeki üzümlere rastlamak mümkündür. Bu üzümlerin kalitesi sadece ulusal düzeyde değil uluslararası anlamda düzenlenen yarışmalarda da onaylanmıştır. Türkiye’de Kapadokya Bölgesi, bağcılık ve bağ turizmi açısından önemli bir konuma ve potansiyele sahiptir. Bu kapsamda bu çalışma, Kapadokya Bölgesinin bağ turizmi potansiyelinin güçlü, zayıf, fırsatlarını ve tehditlerini ortaya koyma amacındadır. Bu potansiyeli değerlendirebilmek adına çalışmada SWOT analizi kullanılmıştır. Kapadokya Bölgesinin bağ turizmi potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi sonucunda bölgenin yüksek bağ turizmi potansiyeline sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda bölgedeki bağ turizmi potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
 • Öğe
  Gastronomy Image
  (Eğitim Yayınevi, 2023) Yılmaz, Emircan; Yalçın, Yavuz
  ...
 • Öğe
  Turist Rehberleri Bakış Açısından Mardin İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyeli
  (Çizgi Kitabevi, 2022) Yılmaz, Emircan
  ...
 • Öğe
  Foodscape: Kavramsal Bir Bakış
  (VI. International Gastronomy Tourism Studies Congress, 2022) Günay, Semra; Yılmaz, Emircan
  Foodscape kavramı, yemek kültürlerinin temelini oluşturan ve yaratan maddi gerçekler ilebirlikte yemeklerin kültürel alanlarını ve uygulamalarını anlamanın önemli bir yoludur.Foodscape kavramının yemeğin mekânsal bağlamını ve yemek ile insanlar arasındaki ilişkiyivurgulayan düşünce biçimini yansıttığı kabul edilmektedir. Foodscape, gıda coğrafyasıiçerisinde yer alan bir kavramdır. Bu nedenle bu çalışmada gıda coğrafyası ve foodscapekavramları hakkında var olan tanımları ortaya koymak ve foodscape kavramı ile ilgili genelyapıyı değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. Araştırmada, foodscape terimi kullanılaraksistematik bir literatür incelemesi yapılmıştır. Araştırma kapsamına, 2009-2022 yılları arasındafoodscape terimi ile ilgili yayınlanan çalışmalar dâhil edilmiştir. Literatürde foodscape kavramıile ilgili birçok çalışmanın bulunduğu ancak bu çalışmaların her birinin farklı bir odak noktasınadeğindiği görülmektedir. Nispeten yeni ve dikkat çekici bir konu olan foodscape, planlama,pazarlama ve yönetimsel açıdan hem turizm hem de gastronomi ve mutfak sanatları alanındaaçılım yaratabilecek bir konuma sahip olabilir. Gelecekte Türkiye’de de foodscape kavramıiçerisinde bulunan sokak yemekleri foodscapesi ile birlikte gastronomi turizmi ve destinasyonfoodscapesleri ile ilgili çalışmaların yapılması, Türkiye’nin gastronomi turizmi potansiyelinekatkıda bulunabilir.
 • Öğe
  Uludere Otlu Gömme Peynirinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri
  (2020) Gürbüz, Semra; Çelikel Güngör, Aslı
  Bu çalışmada, Uludere Otlu Gömme Peynirinin kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri incelenmiştir. Çalışmada Şırnak ilinin Uludere ilçesinden toplanan 11 adet otlu gömme peynir örneği test materyali olarak kullanılmıştır. Yapılan kimyasal analizlerde peynirlerin ortalama pH, asitlik, kurumadde, yağ, protein, kül ve tuz değerlerinin sırası ile 4.67±0.1.32, % 1.49±0.11, % 49.78±3.13, % 23.73±3.34, % 18.05±1.82, % 7.43±0.59, % 6.46±0.52 olduğu tespit edilmiştir. Mikrobiyolojik incelemede ortalama toplam aerob mezofilik bakteri, laktik asit bakterileri, stafilokok-mikrokoklar, koliformlar, maya ve küf sayısının sırasıyla (log kob g-1) 6.31±1.28, 2.56±1.49, 3.31±1.27, 3.75±0.41, 3.63±0.73 olduğu saptanmıştır. İncelenen örneklerin Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’ne göre tam yağlı, yarı yumuşak ve olgunlaştırılmış peynir sınıfına girdiği belirlenmiştir. Örneklerin hiçbirinde koagülaz pozitif Staphylococcus aureus tespit edilmemiştir. Uludere Otlu Gömme Peynirinin bu çalışmada incelenmeyen diğer özellikleri ile peynir yapımında kullanılan bitkilerin biyolojik etkinliklerinin ileride yapılacak çalışmalarda incelenmesi peynirin diğer özelliklerinin belirlemesi, otlu peynir yapımının standardize edilmesi, kullanılan bitkilerin teknolojik olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi açısından önemli görülmektedir.
 • Öğe
  Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Gıda Güvenliği
  (2018) Gürbüz, Semra; Çelikel Güngör, Aslı
  ,
 • Öğe
  Marmara Bölgesi
  (2022) Çelikel Güngör, Aslı
  .