Lise öğrencilerinin matematik okuryazarlığına yönelik öz-yeterlik inançlarının belirlenmesi

dc.contributor.authorÖzgen, Kemal
dc.contributor.authorBindak, Recep
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:45:46Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:45:46Z
dc.date.issued2011
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Fen Fakültesien_US
dc.description.abstractBu araştırma, lise öğrencilerinin |9., 10., U. ve 12. sınıf! matematik okuryazarlığı öz yeterlik inançlarını belirlemeyi ve öğrencilerin öz yeterlik inançlarının cinsiyet, sınıf, okul türü, matematik dersi basan puanı, anne-baba eğitim durumu ve matematik dersine verilen önem değişkenlerine göre incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, 712 lise öğrecisi üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, "Matematik Okuryazarlığı üz Yeterlik Ölçeği" ve "Kişisel Bilgi Fromu" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, t-testi, varyans analizi ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, lise öğrencilerinin matematik okuryazarlığı öz yeterlik inançlarının cinsiyet, sınıl, okul türü, matematik dersi basarı puanı, anne-baba eğitim durumu ve matematik dersine verilen öneme göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Aynca. matematik dersi başarı puanı ve matematik dersine verilen önem değişkenlerinin matematik okurayazarlığı öz yeterlik inancının anlamlı birer yordayıcısı oldukları bulunmuştur. Elde edilen bulgular ilgili literatür eşliğinde tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine the high school students' self-efficacy beliefs about math literacy, and examine this beliefs in terms of some variables. The research was conducted on 712 high school students. A questionnaire and Math Literacy Self-Efficacy Scale were used for data collection. The data were analyzed in terms of t-test, one way anova and multiple regression analysis. According to the result of the study: it was determined that there were significant differences in math literacy self-efficacy in terms of gender, school type, class level, math degree, parents' educational status and the importance given to math classes. On the other hand, it was found that, math achievement and importance given to math classes variables were significant predictor of the math literacy self-efficacy. The findings were discussed in the light of related literature.en_US
dc.identifier.citationOzgen, K., & Bindaka, R. (2011). Determination of Self-Efficacy Beliefs of High School Students towards Math Literacy. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(2), 1085-1089.
dc.identifier.endpage1089en_US
dc.identifier.issn1303-0485
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1073en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/116293/lise-ogrencilerinin-matematik-okuryazarligina-yonelik-oz-yeterlik-inanclarinin-belirlenmesi
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1556
dc.identifier.urihttps://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000291223700029
dc.identifier.urihttps://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79958077914&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c67a819f5fabd6a4f4caa10108f53777&sot=b&sdt=cl&s=AFFILORG%28mardin+artuklu%29&sl=127&sessionSearchId=c67a819f5fabd6a4f4caa10108f53777
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.wosWOS:000291223700029en_US
dc.identifier.wosqualityQ4en_US
dc.indekslendigikaynakWeb of Scienceen_US
dc.indekslendigikaynakScopusen_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKuram ve Uygulamada Eğitim Bilimlerien_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleLise öğrencilerinin matematik okuryazarlığına yönelik öz-yeterlik inançlarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of self-efficacy beliefs of high school students towards math Literacyen_US
dc.typeOtheren_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
EBSCO-FullText-2023-09-18.pdf
Boyut:
235.13 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text